Het uur U: zorg voor
elkaar!

Het uur U nadert in vele opzichten! Allereerst vanwege de Kerstdagen
die voor de deur staan. Een hoogtepunt van het jaar voor velen. Ook voor mij en
mijn gezin. We staan stil bij de geboorte van Jezus, de zoon van God! De Kerstdagen
met vele uren letterlijk voor U, onze Heer! We zijn dankbaar, gaan naar de
Pauluskerk, zingen samen, steken kaarsen aan, komen bijeen met familie en
vrienden en genieten van de vrije dagen. Hoe anders is dat voor velen die het met
heel wat minder moeten doen? Omdat ze in armoede leven, geen vrijheid kennen of
te maken hebben met ziekte of rouw?

Het uur U, ook omdat het bijna 1 januari is! Vele zorgtaken
worden dan in Gouda door de gemeente uitgevoerd! Hoe zal het gaan? De
voorbereidingen zijn getroffen. De contracten zijn gesloten. Op papier zijn er
afspraken. Maar wat laat de praktijk straks zien? Hoe zullen mensen die van de
zorg afhankelijk zijn het ervaren? Er mogen geen mensen tussen wal en schip
vallen! Wij houden de vinger aan de pols. Ik ben blij dat de raad heeft
ingestemd met ons voorstel om het 2 wekelijks overleg in de raad over de zorg
en het sociaal domein voortaan openbaar te maken! Overleg bedoeld om de
uitvoering van de zorg te bespreken, knelpunten op tafel te leggen en de
wethouders vragen te kunnen stellen. In alle openheid zodat ook Gouwenaars aan
kunnen sluiten!

Het uur U, ook omdat de wijkaanpak in Gouda wordt hervormd. In
de zomer werd al helder dat dit college helaas de wijkteams confronteerde met
een enorme bezuiniging en hen niet betrok bij hun plannen. Een gemiste kans! Demotivatie
bij de wijkteams en hun vele vrijwilligers was het gevolg. De inmiddels door
wethouder Niezen uitgesproken woorden van erkenning en waardering voor het werk
van de wijkteams zal zich in 2015 moeten vertalen in het geven van
daadwerkelijke erkenning en waardering! Geen
woorden maar daden! Nodig! Juist nu de gemeente er zoveel zorgtaken bij krijgt,
is het hebben van ‘voelhorens’ in de samenleving voor de gemeente belangrijk.
De wijkteams zijn daarbij van grote waarde! College erken en waardeer dat! Het
uur U is daar! Voor zorg voor elkaar!